element letňany

Magazín o bydlení

Přeměna nebytových prostor na bytové – jak na to?

Snaha o přeměnu nebytových prostor na bytové byla během posledních několika let zaznamenána především v centrech větších měst. Konkrétně se jedná o podkrovní půdní prostory, sušárny či prostory, které byly využívány společně. Kromě toho se tato snaha týká také kanceláří a komerčních prostor. Jakým způsobem tato přeměna probíhá?

Změnu užívání spravuje zákon č. 183/2006 Sb. V zákoně je uvedeno, že změna způsobu užívání je možná jen na základě písemného souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

To, k jakému účelu bude konkrétní budova sloužit, určuje kolaudační rozhodnutí nebo oznámení o užívání stavby. Jestliže u budovy není kolaudace vyžadována, je možné ji využívat k účelu, který je uveden ve stavebním povolení.

Co dělat, pokud už je budova zkolaudovaná?

Máte k dispozici nebytový prostor a rádi byste ho přestavěli nebo upravili? Pak si budete muset opatřit stavební povolení nebo stavební ohlášení (záleží vždy na charakteru stavby). Tento dokument by měl obsahovat účel, k jakému bude budova nebo konkrétní prostor využíván. O schválení či neschválení návrhu rozhoduje stavební úřad.

Pokud budete jako bytové využívat prostory, které nevyžadují žádné konstrukční změny, bude vám stačit pouze oznámení o změně užívání, které podáte na stavebním úřadě. Podat ho musí vlastník budovy či bytu nebo obecně prostoru, popřípadě člověk, který má prokazatelné právo ke změně užívání.

Co musí oznámení o změně užívání obsahovat?

 • charakteristiku změny, která má proběhnout
 • rozsah této změny
 • důsledky, jaké bude tato změna mít
 • dokumentaci, která by jasně vymezovala stávající a nový způsob užívání budovy, jednotlivých místností a celého prostoru
 • jestliže to změna užívání stavby vyžaduje, je třeba doložit také stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena
 • jestliže to vyžadují předpisy, je třeba doložit i závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů

V případě, že oznámení o změně užívání splní všechny zmíněné náležitosti a jestliže změna účelu dosáhne splnění všech podmínek, je stavebním úřadem vydán souhlas se změnou užívání budovy do 30ti dnů ode dne podání oznámení.

Co dělat, pokud budova ještě není zkolaudovaná?

Pokud chcete změnit užívání stavby (nebo části stavby), u které ještě neproběhla kolaudace, je potřeba, aby byla v souladu:

 • s územně plánovací dokumentací
 • s cíly a úkoly územního plánování
 • s obecnými požadavky na výstavbu
 • s veřejnými zájmy

Stavební úřad vydá povolení nebo ohlášení, na základě kterého bude rozhodnuto o změně účelu, j jakému bude budova nebo prostor sloužit. V případě, že již máte nějaké stavební povolení nebo ohlášení, je třeba, abyste upravený návrh předložili na stavebním úřadu. Jeho úkolem je pak posoudit, zda je předložené řešení reálné. V případě, že je stavebním úřadem vydáno nové stavební povolení s uvedenou změnou, bude budova či prostor při kolaudaci označen jako bytový.

Je zapotřebí souhlas sousedů?

To záleží vždy na konkrétním případě. Během zmíněné třicetidenní lhůty má stavební úřad možnost informovat všechny dotčené subjekty, tedy i sousedy. Ti mají během této lhůty také možnost vznést námitku a s navrženým řešením nesouhlasit. To, zda bude námitka přijata nebo zamítnuta, rozhoduje stavební úřad. Pokud máte se sousedem spory a ten se vám rozhodne celou věc znepříjemnit, určitě k tomu má možnost. I v případě, že stavební úřad jeho námitku zamítne, celý proces schvalování se tím o něco prodlouží.

Pokud chcete nebytový prostor přeměnit na bytový, pak se jakákoli opodstatněná sousedova námitka najde asi jen stěží. Pokud budou s touto změnou souviset další stavební úpravy, situace už může být složitější.

Zákon říká, že není možné bydlet v prostoru, který není v kolaudačním rozhodnutí označen jako bytový. Takový prostor tedy nemůže být ani k bydlení pronajímán.

Jaké změny provést kvůli přeměně užívání?

Jaké technické parametry by měl byt splňovat? Jedná se o poměrně hodně široké téma a úplně nejsnazší cestou, jak se tyto informace dozvědět, je informování se na stavebním úřadě. Zde vám bude sděleno co konkrétně udělat, aby změna užívání mohla být uskutečněna.

Čím by se vám celý proces mohl zkomplikovat?

 • okna – například pokud jsou malá a nezajišťují dostatek přístupu světla do prostor
 • nevyhovující větrání, nemožnost zajistit větrání zvenčí
 • nevyhovující umělé osvětlení v prostorech
 • hluk z okolí
 • související prostory, například chodby, a bezpečnost jejich užívání

Máte vy sami nějaké zkušenosti s přeměnou nebytových prostor na bytové? Probíhalo vše bez komplikací nebo jste narazili na nějaký problém? Podělte se o vaše zkušenosti v naší diskuzi!

element letňany

Počet bytů prodaných bez makléře narůstá. Jaké jsou výhody a nevýhody?

Realitní trh prochází v posledních několika měsících turbulentním vývojem. Rostou ceny prodávaných nemovitostí, zkracuje se doba, kdy majitelé bytů hledali své nájemníky. Dalším trendem na realitním trhu je odklon od zprostředkovatelů. Podat inzerát je dnes díky internetu velmi jednoduché, zvyšuje se také sebedůvěra prodávajících i pronajímatelů. Jaké jsou výhody a nevýhody prodeje či pronájmu bytu bez realitního makléře?

Víte, na jaké skryté vady si dát pozor, když kupujete byt?

Podle realitních makléřů se lidé pro koupi bytu rozhodnou i během půl hodiny, a to při první prohlídce nemovitosti. Zvlášť při aktuálních cenách realit není investice do nového i staršího bytu zrovna malá. Než rezervační, potažmo kupní smlouvu podepíšete, měli byste se přesvědčit, že nemovitost nemá skryté vady. Na co si konkrétně dát pozor?

geosan development